SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;mspu:(licentiatethesis);srt2:(2005-2009)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > Licentiatavhandling > (2005-2009)

 • Resultat 1-10 av 20
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Agebro, Markus, 1975- (författare)
 • Driver Preferences of Steering Characteristics
 • 2007
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The future of vehicle steering systems lies within by-wire technology. With by-wire technology mechanical or hydraulic systems are replaced by electronic systems. Removal of the steering column and possibly other linkage and gears yields vast potential of further improvement of performance, comfort and safety. Steer-by-wire technology also enables the manufacturer to tailor the steering feel to better suit the individual drivers’ need and preference. Since a driver gains critical information about the vehicle from feedback through the steering wheel, steering feel will play a very important part in consumer acceptance of steer-by-wire systems. It will also be possible to customize steering characteristics to the individual driver. This thesis presents a methodology for investigating steering characteristics through analysis of simulator experiments and to find the impact of specific steering characteristics on drivers of varying skill. There are many key aspects to consider when designing simulator experiments. A validated vehicle model is required. Evaluation criteria need to be well defined as well as concise and simple. The utilized scenario has to be able to capture the selected evaluation criteria. Recruitment of test subjects should represent the target population. How to utilize the available time in the simulator most effectively and how to analyze the results are also important. In this work three studies are performed. Paper A investigates how steering gear ratio and steering wheel effort of a passenger car affect preferences of high and low mileage drivers. Paper B is an extended study of Paper A, where the resolution is higher, speed dependence is investigated and performance of the drivers is also evaluated. In Paper C the impact of four important steering system characteristics on driver performance and preference is evaluated. The major conclusions drawn from this work are that variation of steering gear ratio has considerable impact on perceived steering feel and manoeuvrability as well as on driver performance. Variation in steering wheel effort affect perceived steering feel and stability, but no significant influence is detected in perceived manoeuvrability or driver performance. There are distinguishable differences in preferences of the investigated evaluation criteria between driver categories of varying skill. However, general trends of the preferences for the categories are fairly similar. Low skilled drivers prefer lower effort and higher ratio than high skilled drivers, especially at the highest investigated speed, 100 km/h. The developed methodology for performing simulator experiments to evaluate steering characteristics has proven satisfactory through findings of three different studies. This work also shows that there are several important steering characteristics that need to be considered when designing steering systems, particularly steering systems with by-wire applications and especially considering drivers of varying skill.
 •  
2.
 • Andersson, Carina, 1970- (författare)
 • Upplevelser av budskap Fallstudier av hur användare upplever och förstår information i användargränssnitt
 • 2007
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • När användbarheten studeras av den information som presenteras i ett användargränssnitt på en datorskärm kan det framkomma vad som fungerar effektivt och korrekt. I sådana sammanhang förs sällan någon diskussion om hur den information som presenteras kommunicerar med en användare.Syftet med detta forskningsprojekt är att på ett generellt plan öka kunskapen om olika analytiska perspektiv för att studera den information som presenteras i ett användargränssnitt på en datorskärm, som ett led till att skapa begriplig information för människor. Mer preciserat är syftet att få en djupare förståelse för hur en informationslämnare kan kommunicera med en informationsanvändare genom den information som presenteras i ett användargränssnitt. Målet med forskningsprojektet är att presentera ett antal relevanta analytiska perspektiv som kan användas för att beskriva hur presenterad information i ett användargränssnitt kan kommunicera med en användare. Forskningsresultatet bidrar med ett ramverk som kan ligga till grund för ett analysstöd. Forskningsresultatet bidrar även med en ansats för framtida forskning inom området.Forskningsprojektet bygger på fyra fallstudier. Analysobjekten i fallstudierna utgörs av fyra olika användargränssnitt på datorskärm, vilka används inom olika myndigheter, organisationer och företag. Vartdera användargränssnittet och dess informationsdesign studeras med hänsyn till: informationslämnarnas önskemål och intentioner, informationsanvändarnas upplevelse och förståelse av information och kontexters påverkan.De slutsatser som dras är bland annat att informationsdesign i ett användargränssnitt på datorskärm upplevs och förstås av användare i samklang med inre, när och yttre kontext. Dessa kontexter kan studeras utifrån tre olika perspektiv, ett semiotiskt, ett retoriskt och ett narrativt perspektiv. En sådan analys kan framhäva den kommunikation som sker mellan de budskap som informationslämnaren vill berätta, hur den presenterade informationen i användargränssnittet arrangeras och komponeras och hur olika kontexter påverkar användarnas upplevelse och förståelse av den information som presenteras.
3.
 • Bergström, Margareta, 1944-, et al. (författare)
 • Den svårfångade delaktigheten i skolan Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter
 • 2005
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här avhandlingen handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet i det som enligt skolans mål skall vara ´en skola för alla´. Vi har under tre terminer varit deltagande observatörer och intervjuat ungdomar på en skola (år 6-9) som vi kallar Vegaskolan. Studien beskriver möten i tid och rum mellan olika livsvärldar, mellan ungdomarna sinsemellan, mellan ungdomar och vuxna och mellan vuxna. Här framträder också relationen mellan ungdomar och det innehåll som skolan arbetar med. Dessa möten får konsekvenser för delaktighet och utanförskap, ungdomarnas självbilder, lärandet och vilket stöd som de erbjuds. Vår ambition har varit att se delaktighet ur ungdomars perspektiv med syftet att förstå de processer som reser hinder och skapar möjligheter för delaktighet. Vår utgångspunkt har varit ungdomarnas syn på sitt vardagsliv i skolan. De har berättat om sina minnen från förskola och skola, sin nutid och sina tankar om framtiden, gjort val av vad de sett som relevant att delge oss och hur de velat framställa sina erfarenheter. I sina reflektioner har de bidragit med analyser av skolan och det som skett där. De har i jämförelse med skolpersonal i flera avseenden en annorlunda erfarenhet av skolan samt en helhetsbild av sin egen tid där. De vuxna kommer bara i mycket begränsad utsträckning till tals i denna studie. De syns genom ungdomarnas och våra beskrivningar av vad de säger och gör. Detta kan tyckas ge en ensidig bild men vi menar att det mesta som skrivs om skolan utgår från ett vuxenperspektiv och att den bilden behöver kompletteras med andra perspektiv. Vi har valt att göra fältstudien på en skola, som vi utifrån mötet med ungdomarna och vuxna där upplevde som ”det goda exemplet”. Vi bedömde att vi i denna miljö skulle kunna upptäcka mer av möjligheter till delaktighet, men också vilka hindren är även under relativt goda förhållanden. Avhandlingen har möjliggjorts av skolverket som har finansierat den som projektarbete under tre år.
4.
 • Carlsson, Eva (författare)
 • Understanding Persons with Eating Difficulties and Communication Impairment after Stroke : Patients Experiences and Methodological Issues in Qualitative Interviews
 • 2006
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Difficulties with eating are common after stroke and are often associated with communication problems. Although numerous aspects of dysfunction have been identified, little is known about the experiences of living with eating difficulties after stroke. A few researchers have attempted to explore how best to ensure that the voices of people with communication impairment can be captured in qualitative research interviews, but several methodological issues related to including this population in qualitative research have remained unexamined. The purpose of the thesis was to illuminate the phenomenon of eating difficulties after stroke and to discuss methodological issues involved in interviewing persons with communication impairment. Study I had a qualitative, descriptive design involving repeated interviews and participant observations with three persons 1½ years post-stroke. Eating difficulties after stroke were experienced as Striving to live a normal life with the sub-themes Abandoned to learn on one’s own, Experiences of losses, and Feeling dependent. The findings showed that “eating difficulties after stroke” is a complex phenomenon, and that, based on the experiences of stroke survivors, there is a need for health care professionals to develop and use methods for eating training and other forms of support during the continuum of care. The combination of repeated interviews and participant observations seemed to be an approach that should be tested in larger studies. Study II was a methodological exploration based on the experiences gained in Study I and in a qualitative study involving persons with traumatic brain injury. Methodological issues related to sampling, obtaining informed consent, and fatigue in participant and researcher were discussed, and strategies for conducting qualitative interviews with these populations were suggested.
 •  
5.
 • Dekker, Cornelis, 1970- (författare)
 • Judging in the public sphere a philosophical and empirical inquiry inte ethico-political judgment and public discourse on prenatal diagnosis and screening in the Netherlands and Sweden
 • 2007
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Judging is quintessential when dealing with a plurality of points of view in society concerning moral and political questions. In this inquiry, the concept of ethico-political judgment is elaborated as an ideal for public deliberation over moral and political questions. Public discourse concerning prenatal diagnosis and screening in the Netherlands and Sweden is empirically inquired into as an example of public deliberation. Public deliberation is a deliberative practice characterized by the giving and asking for reasons in the public sphere. Ethics matter to ethico-political judgment since they provide an opportunity to assess whether or not our reasons are good ones in relation to deliberation in a pluralist public sphere. The capacity to judge is essential for the formation of a judgment in a pluralist society. Judgment is indispensable when the need exists to find common ground.
6.
 • Eriksson, Kerstin (författare)
 • Designing preparedness – Emergency preparedness in a community context
 • 2008
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • There has been an increased focus in society on preparedness for emergency response in recent years. Today there is legislation that requires all Swedish authorities at the local, regional and national levels to prepare for emergency management and response. Since the task is rather new, most authorities are just beginning to address it. How the preparedness process should be designed and integrated into daily work has often not yet been decided. This licentiate thesis presents research on how Swedish authorities, at a local and regional level, are working to design their preparedness processes. The research questions are as follows: How does the preparedness process function? What are the challenges and obstacles faced by the organisations during the preparedness process? Studies examining the preparedness processes were carried out in five Swedish authorities at the local and regional level. Five challenges and obstacles were identified: - People not directly involved in the preparedness work do not read the plans created. - People not directly involved in the preparedness work are not familiar with the planning. - There is often no planned process (e.g. exercises and reflections) for transferring the results of the preparedness work. - Opportunities to gain a broader view of potential emergencies by the use of one scenario with its possible variations in the course of events are commonly overlooked. - Emergency managers have difficulties getting others in the organisation interested and committed to preparedness issues, including management. Every organisation has to develop its own process for working with preparedness for emergency response to further improve preparedness planning and avoid the five identified obstacles. To facilitate this effort, every organisation should consider who needs to be involved (both inside and outside the organisation) and what knowledge and competences these persons need to deal with future emergencies.
7.
 •  
8.
 • Gianneschi, Marcus, 1974- (författare)
 • Varor och märken – om att vara och märkas
 • 2007
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Studien undersöker utifrån ett varumärkeskulturellt perspektiv vilka roller konsumtion av, och tal om, varumärken spelar i unga svenska konsumenters identitetskonstruktion. Det innebär att studien ontologiskt problematiserar traditionella dikotomier i form av subjekt/objekt och producent/konsument, samt epistemologiskt inspireras av etnografiska metoder. Studien bygger på hur åtta svenska unga konsumenter talar om varumärken. Varumärkens dominans i det kommersiella och kulturella landskapet, centrala roll i ekonomin samt betydelse i den sociala interaktionen gör att det blir viktigt för varumärkeskulturens medlemmar att ha kunskap om varumärken. Inte bara så att man konsumerar ”rätt” märken på ”rätt” plats och i ”rätt” sammanhang, utan också att man talar om och förhåller sig till varumärken enligt sociala konventioner och diskurser. Mycket av informanternas tal om varumärken rör sig i dimensioner av status/normalitet, individualism/konformism, av att sticka ut och märkas samtidigt som man strävar efter att bli en del av vissa sociala gemenskaper. I en vilja att balansera olika sociala och kulturella normer såsom normalitet och individualitet, ytligheter och djup, materialism och asketism blir en rad varumärken symboliskt och diskursivt attraktiva. Dessa kan på olika vis användas i identitetsproducerande processer, men inte, som studien också visar, friställda ifrån en rad materiella och strukturella begränsningar. Undersökningen visar att intersektionella aspekter av identitetskategorier som genus, etnicitet och klass är betydelsefulla för hur informanterna konsumerar och talar om varumärken. Varumärken sammankopplas diskursivt och associativt med olika kulturella fenomen. Varumärken bör inte ses som frikopplade ifrån dessa, utan snarare som temporära resultat av sådana kulturella relationer. Varumärkesägare bör noga betrakta, beakta och intressera sig för hur konsumenter själva talar om och definierar sina kopplingar till olika varumärken. Varken konsumenter eller producenter har någon slutgiltig kontroll över varumärkens kulturella betydelser.
 •  
9.
 • Hassel, Henrik (författare)
 • Risk and Vulnerability Analysis of Complex Systems: a basis for proactive emergency management
 • 2007
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The present thesis concerns methods and knowledge that are useful when analysing the risks and vulnerabilities of complex systems in a societal emergency management context. Operational definitions of vulnerability and emergency response capabilities are suggested and two methods for analysing the vulnerability of critical infrastructure networks, based on the suggested definition, are presented. An empirical study of people’s values and preferences regarding different attributes of potential disaster scenarios is also presented, since knowledge about values also is crucial for adequate risk and emergency management. It is concluded that the thesis provides important insight into some of the issues related to analysis of risks and vulnerabilities of complex systems, but that more research is needed to address this difficult and comprehensive task.
10.
 • Kumari, W.M.S.M., 1972- (författare)
 • A study of war-affected children in Sri Lanka
 • 2008
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This licentiate thesis aims to build up an analytical model for studying rehabilitation programmes for children in Sri Lanka, with a view to future research. This area is considered very important, because children's perspectives in the post-war reconstruction efforts can be considered as still a largely invisible subject. On the one hand, children's participation in reconstructions decision-making is very rare. On the other hand, children are not receiving adequate attention in this decision-making. For instance, UNESCO (2002) says that most post-conflict situation focuses only on children's short-term needs, and children's development orientation is always neglected. Therefore, my intention in this study is to highlight thinking about how war-affected children can be included in the post-war reconsruction effort in Sri Lanka, and how they can be helped to overcome violent experiences, and to rebuild their lives within the long-term development perspectives. At the same, this study tries to understand some specific problems that children face due to ongoing war in Sri Lanka, as a bridge for understanding what kinds of problems should be addressed by the rehabilitation programmes. This study was conducted in three war-torn areas in Sri Lanka in 2005. The study was based on three steps over a time period of nearly six months. The first step was to make contact with particular areas, and collecting initial information about the area, the children and the many people who were working with war-affected children. The second step conducted was a pilot study with the children from two selected areas. The third step was conducted as a real study with the 50 selected children, and 31 other people, including parents and adults of the children, school teachers, and community leaders of the particular community. Semi-structured interviews, observation and the 'Ladder of Life' technique were used as the main data collection methods. Although many alternative thoughts and arguments coexist in present day discussions about the effects of war on children, this study's findings show that children who live in war-torn areas can be affected by war, psychologically, physically and socially, and these effects can occur both directly and indirectly. At the same time, this study reveals that those effects are interrelated and cannot be taken in isolation.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 20
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy