SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;lar1:(naturvardsverket)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > Naturvårdsverket

 • Resultat 1-4 av 4
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • JÖNSSON, K. INGEMAR, et al. (författare)
 • Implementering av ekosystemtjänstbegreppet i kommunal verksamhet - Slutrapport
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projektet ECOSIMP handlar om förutsättningen att implementera ekosystemtjänstbegreppet (EST-begreppet) i kommunerna, och bland annat om hur kommunala tjänstemän och politiker ser på denna utmaning. En stor intervjustudie genomfördes med tjänstemän och politiker i de 7 kommunerna. I en studie av Malmö stad undersöktes också hur ekosystem-relaterade begrepp har integrerats i översiktsplaner och utvecklats till ett verktyg i hållbar samhällsplanering. Ett annat delprojekt handlar om miljökonsekvensbedömningar (MKB) och behovet av metodutveckling för att integrera ekosystemtjänst-ansatsen i MKB, och möjligheten att integrera ekosystemtjänster i den sk. RIAM-metoden analyserades. Projektet innehåller också en analys av arbetet med att integrera ekosystemtjänster i kommunernas klimatanpassning, sk. ekosystembaserad klimatanpassning (EbA). Slutligen redovisas en analys av det transdisciplinära arbetssättet inom ECOSIMP-projektet.Resultaten visar att EST-begreppet idag är relativt välkänt i kommunerna och att det finns en övervägande positiv inställning till det och förhoppning att det ska skapa större möjlighet till miljöhänsyn. Förståelsen av begreppet behöver dock fördjupas och distinktionen mellan implicit och explicit användning av EST-begreppet och den relaterade EST-ansatsen förtydligas. Ett antal hinder och möjligheter för att börja använda begreppet och för att uppnå etappmålet 2018 identifierades. Bland annat upplevs innebörden av etappmålet 2018 som oklar, och bara en mindre del av de intervjuade ansåg att etappmålet skulle nås. Betydelsen av att politiker och allmänhet får kännedom och förståelse för EST-begreppet betonades också. Malmö framstår som ett bra exempel på hur långsiktigt arbete för en hållbar stadsutveckling kan skapa förutsättningar att integrera ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Analysen av EbA i kommunerna visade att initiativ relaterade till klimatanpassning och ekosystemtjänster oftast inte är samordnade, men skulle kunna utvecklas i denna riktning genom bättre samordning mellan kommunernas olika enheter och integrering av EBa i den långsiktiga planeringen. Den transdisciplinära analysen visar på värdet av nära samverkan mellan forskning och kommuner kring implementeringen av EST-ansatsen, men också på behovet av politiskt och ekonomiskt stöd för att frigöra tid för kommunerna att delta i sådana projekt.
2.
 • Kløcker Larsen, Rasmus, et al. (författare)
 • Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln
 • 2016
 • Rapport (refereegranskat)abstract
  • Rapporten redovisar resultaten från ett projekt som syftade till att utveckla kunskap och metodik för att beskriva och ta hänsyn till hur kumulativa effekter påverkar renskötseln. En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Däggdjur på land.Rapport från kunskapsprogrammet Vindval.- - -
3.
 • Sjöberg, Johanna (författare)
 • Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rapporten diskuterar tidigare forskning som rör barns och ungas förutsättningar att välja och handla hållbart. Syftet är att sammanställa vad som sedan tidigare är känt om nordiska 14-18-åringars förutsättningar att välja och handla hållbart samt att identifiera kunskapsluckor och ta fram förslag till fördjupade studier på området. Fem frågeområden behandlas:Ungdomars föresatser att konsumera hållbart och att utöva konsumentmakt i riktning mot hållbar utveckling.Eventuella skillnader i konsumtionsmönster vad gäller hållbarhet mellan olika grupper av ungdomar.Vad som påverkar unga till hållbara konsumentval.Produktutbud av hållbara/icke hållbara produkter och livsmedel som riktas till unga.Vilka vidare studier som bör genomföras. Genomgången av tidigare forskning visar att mycket få studier angriper just nordiska ungdomars förutsättningar att välja och handla hållbart. Av de studier som gjorts är flertalet av kvantitativ typ och flera av dem har intresserat sig för ungas inställning till miljöproblem och ungas intentioner att agera hållbart. Studierna visar att många unga är oroade för miljön, men de agerar inte utifrån det när de konsumerar. Få unga tänker på produkters miljöpåverkan när de ska göra inköp eller som buykottar och bojkottar. Det finns dock skillnader mellan olika grupper. De skillnader som den tidigare forskningen påvisar mellan olika grupper är först och främst en könsskillnad. Killar har lägre intresse för miljöfrågor och ett lägre intresse att nu och i framtiden agera hållbart. Det är också främst bland killar som klimatskeptiker går att finna. I åldern 15-16 år är unga mindre intresserade av miljöfrågor än tidigare men det är ett ointresse som sedan vänder. Det är således en intressesvacka under en period.Många unga har tillräckliga kunskaper, vill konsumera hållbart och tar ställning. Men trots det agerar de inte alltid därefter. Det beror på det enskilda tillfället och på vilken produkt det gäller. Tydlighet i märkning och placering av ekologiska varor bland varor av samma produkttyp verkar öka chansen att de köpa hållbart. Det finns en mindre grupp unga som agerar normbrytare och följer de rekommenderade livsstilsförändringar som förespråkas av FNs klimatpanel. De anstränger sig, men utan att uppleva att de uppoffrar sig, för att leva hållbart och konsumera restriktivt utifrån rättvisa och klimatmässigt hållbara värderingar.Ungdomars vilja att agera och konsumera hållbart har tydliga kopplingar till hur deras föräldrar förhåller sig till miljöfrågor, men framförallt till hur föräldrarna agerar. Unga som uppfattar att deras föräldrar konsekvent agerar hållbart agerar också själva hållbart i större utsträckning. De unga verkar inte söka bekräftelse hos kompisar för hållbara konsumtionsval eller förvänta sig att de ska ta efter de egna hållbara konsumtionsvalen. Däremot kan kompisar vara viktiga samtalsparters för att förstärka den positiva påverkan som nyhetsmedier har för hållbart agerande.Vad gäller kunskapsluckor finns en brist på kvalitativa studier som granskar konsumtionspraktiker i ungas vardagsliv. Det saknas även granskningar om exempelvis det produktutbud och den reklam som riktas till barn och unga.Förslag till vidare studier rör 1) Ungas egna resonemang kring utbud och marknad, 2) Hållbar familjekonsumtion i praktiken, 3) Kartläggning av ungas konsumtionsarenor samt 4) Granskning av företag och medier.
4.
 • Svenfelt, Åsa, et al. (författare)
 • Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö : - åtgärdsstrategier under olika omvärldsutvecklingar
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom det svenska miljömålsarbetet finns tre åtgärdsstrategier varav Hushållning med mark,vatten och bebyggd miljö (HUM) är en. Denna rapport beskriver det scenarioarbete somgjorts för åtgärdsstrategin. Arbetet har utförts på uppdrag av Naturvårdsverket som har iuppdrag att samordna och utveckla HUM-strategin inom ramen för Fördjupad utvärdering2008 och inför nästa miljömålsproposition. Som en del i detta arbete har fms/KTH fått iuppdrag att genomföra projektet ”HUM-strategier under olika omvärldsutvecklingar” därscenarier använts i syfte att få till stånd ett mer långsiktigt arbete med strategin.Syftet med projektet har varit:· att utarbeta paket av angelägna åtgärder inom åtgärdsstrategi HUM· att utvärdera dessa åtgärdspaket under olika antaganden om omvärldsutveckling· att identifiera områden där åtgärder och styrmedel saknas, särskilt svåra områden samtkonflikter och synergier· att bidra till identifiering av åtgärder med god potential, förslag till modifieringar avåtgärder, samt bedömning av möjligheten att utforma en strategi som leder till att deuppsatta målen nås.Syftet har också varit att tillhandahålla en struktur som kan stimulera de som arbetar medHUM-strategin att tänka brett, och samtidigt strukturerat, kring framtiden istället för attfokusera på en enda utveckling och även att stimulera samarbete mellan involverade aktörer.I projektet har olika scenariotyper använts i olika skeden. Dels prediktiva scenarier som syftar tillatt svara på fråganvad kommer att hända. Dels explorativa scenarier som svarar på frågan vadsomskulle kunna hända. De syftar till att skapa en handlingsberedskap för olika större, mentänkbara, omvärldsutvecklingar. Fyra sådana explorativa omvärldsscenarier, vilka utformadesinom paraplyprojektet, användes i denna studie. De utforskar vad som skulle kunna hända sompåverkar miljömålen. De skiljer sig åt sinsemellan framförallt avseende samhällets acceptans förstyrning och reglering på miljöområdet, samt avseende människors benägenhet till lokalförankring eller rörlighet. Även normativa scenarierna behandlas, de svarar på frågan omhur ettvisst mål kan uppnås. Normativa scenarier används i planeringssammanhang när man strävar efteratt uppnå vissa på förhand uppställda mål.Denna rapport är indelad efter de tre scenariotyperna.Den klart största vikten ligger dock på den andra, explorativa, frågeställningen.I den prediktiva delen har vi lutat oss mot den prediktiva ansats som redan finns etablerad imiljömålsarbetet, då man i de återkommande uppföljningarna söker svar på fråganvadkommer att hända – kommer miljömålen att nås?En sammanställning av dessa bedömningarav möjligheterna att nå de olika miljömålen gjordes som underlag för de kommande stegen idenna rapportDen explorativa delen har genomförts i fyra faser:1. Under den första fasen samlades åtgärdsförslag för att nå miljömålen in, och utifråndessa skapades principbaserade åtgärdslistor.2. I den andra fasen hölls en workshop om åtgärder och omvärldsscenarier förmiljömålsansvariga myndigheter och andra intressenter.3. I den tredje fasen gjordes ett förslag till prioritering av åtgärdslistor för attåstadkomma strategifokuserade åtgärdspaket.4. I den fjärde fasen utvärderades styrmedelspaket framtagna av Naturvårdsverket i fyraexplorativa omvärldsscenarier, samt ett prediktivt scenario som referens.5Resultatet av den explorativa delen visar att det kan bli svårt att uppnå de HUM-relaterademålen i en omvärld som präglas av liten acceptans för regleringar. Strategins arbete för attkomma närmre måluppfyllelse oavsett omvärldsutveckling skulle behöva inriktas på attåstadkomma robusta paket med åtgärder/styrmedel genom att se till att det finns åtgärder somräcker för att målen ska nås även om utvecklingen inte blir som man tänkt sig. Strateginbehöver också arbeta med en diversifiering av de verktyg man föreslår för att åstadkommaåtgärderna så att de blir mer robusta. Generellt föreslås mest administrativa styrmedel ochdärefter i mindre utsträckning ekonomiska styrmedel. Föreslagna åtgärder, eller de åtgärderstrategin väljer att gå vidare med, behöver kompletteras avseende styrmedel som kan fungeraäven utan stark reglering.Den normativa delen omfattar en bedömning av behovet av att arbeta med normativascenarier inom strategin. Enligt de Facto 2006 finns det kunskap om vad som krävs för att nåde HUM-relevanta delarna av målen, även om det samtidigt finns en osäkerhet för att deåtgärder som behövs inte genomförs. Baserat på detta, är det inte självklart att man ska läggakraft på att arbeta med normativa scenarier kopplat till HUM-strategins uppsättning avmiljömål.Under strategins fortsatta arbete skulle det enligt vår bedömning kunna vara värdefullt att desom arbetar med strategin gemensamt skapar en vision eller målbild för vad det är man skaarbeta mot - en gemensam bild av vad det är strategin ska åstadkomma, vad det är manbehöver arbeta med på ett övergripande plan och vad detta innebär.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-4 av 4
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy