SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) ;lar1:(naturvardsverket)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) > Naturvårdsverket

 • Resultat 1-6 av 6
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Fredman, Peter, 1965-, et al. (författare)
 • Friluftsliv 2014 Nationell undersökning om svenska folkets friluftsvanor
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport redovisar resultaten från en nationell enkätundersökning avseende svenskarnas friluftsvanor år 2014 (december 2013 till november 2014). Enkäten utgör en viktig del i arbetet med uppföljning av friluftsliv i miljömålssystemet samt målen för friluftspolitiken (se Naturvårdsverket, 2014). Undersökningen genomfördes som en elektronisk panelundersökning (8410 intervjuer med personer bosatta i Sverige i åldersintervallet 16-84 år) och utfördes av Mittuniversitetet (i samarbete med undersökningsföretaget Norstat) på uppdrag av Naturvårdsverket. Resultaten redovisas i fyra delar som omfattar (i) friluftslivet enligt nyckelbegreppen (utövande av friluftsliv, deltagande i friluftsaktiviteter, värna och bibehålla värden för friluftslivet, tillgänglighet och buller), (ii) friluftslivet hos olika grupper, (iii) friluftslivet i miljökvalitetsmålen, samt (iv) friluftslivets förändring över tid. Från undersökningen kan bland annat noteras; - att 83 procent är ute i naturen ”ganska eller mycket ofta” på längre ledigheter, 60 procent på helger och 51 procent på vardagar - att nöjes- och motionspromenader, vistelser i skog och mark och trädgårdsarbete är de vanligaste friluftsaktiviteterna (bad är populärast på sommaren medan kälkåkning, tur- och längdskidor är populäras på vintern) - att lövskogar är den naturtyp som uppskattas mest att utöva friluftsliv i, följt av barrskogar, fjäll, odlingslandskapet och myrar (äldre skogar är betydligt mer attraktiva än ungskog och kalhyggen) - att över hälften av de svarande i hög grad haft upplevelser av trygghet, återhämtning och en naturpräglad miljö vid det senaste friluftstillfället - att nästan hälften av de svarande i någon grad upplever brist på lämpliga platser eller områden för att ägna sig åt friluftsaktiviteter i den utsträckning man önskar - att friluftsliv till havs, i skärgård eller till fjälls ofta sker långt från hemmet - att ca 30 procent har upplevt någon grad av buller vid senaste friluftstillfället (främst från trafik, vägar och flyg) - att på vardagar är kvinnor ute oftare i naturen än män, äldre personer är ute oftare än yngre, personer bosatta på landsbygden är ute oftare än personer i storstäder, personer utan hemmavarande barn under 18 år är ute oftare än personer med barn i samma ålder, och personer som vuxit upp i Europa är ute oftare i naturen än personer som själva, eller vars far eller mor, växt upp utanför Europa - att brist på tid är det vanligaste hindret för utövande av friluftsaktiviteter (andra vanliga hinder är att man saknar någon att utöva aktiviteten med, att man saknar lämpliga områden eller familjesituationen) - att yngre personer har sämre kunskaper om allemansrätten jämfört med äldre personer - att andelen svenskar som är ute i naturen ”mycket ofta” har minskat sedan år 2007 - att andelen svenskar som ”strövar i skog och mark” minst en gång per år ligger relativt stabilt mellan 70 och 80 procent sedan 1970-talet (tendens till minskning) - att andelen svenskar som ”motionerat” utomhus har ökat kraftigt sedan början av 1980-talet
 •  
2.
 • Jordan, Tomas (författare)
 • Konfliktkunskap för rovdjursförvaltningen
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport behandlar konflikter, konflikthantering och konfliktförebyggande åtgärder inom rovdjursförvaltningen som är anpassade till förvaltningens förutsättningar. Det är en kunskapsöversikt som kan bidra till reflektion, kompetensutveckling och strategiutveckling för framför allt förvaltande myndigheter, men även för andra aktörer, så som politiker och representanter för berörda intresseorganisationer.
3.
 • Öhrström, Evy, et al. (författare)
 • Undersökning av hälsoeffekter av buller från vägtrafik, tåg och flyg i Lerums kommun
 • 2005
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En miljömedicinsk undersökning genomfördes bland delar av befolkningen i Lerums kommun under våren 2004. Målsättningen var att kartlägga förekomsten av hälsoeffekter av buller från vägtrafik, tåg och flyg, att utarbeta metodik för bestämning av individuell bullerexponering baserad på GIS-metodik (geografiska informationssystem) samt att pröva och ge förslag till nya indikatorer lämpade för uppföljning av förekomst av hälsorelaterade effekter av buller från trafik. Undersökningen har finansierats med medel från Socialstyrelsen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, RUS (Regionalt uppföljningssystem) samt Lerums kommun. Lönemedel för projektledningen har dessutom delvis finansierats inom VMC (Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum).
4.
 • JÖNSSON, K. INGEMAR, et al. (författare)
 • Implementering av ekosystemtjänstbegreppet i kommunal verksamhet - Slutrapport
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projektet ECOSIMP handlar om förutsättningen att implementera ekosystemtjänstbegreppet (EST-begreppet) i kommunerna, och bland annat om hur kommunala tjänstemän och politiker ser på denna utmaning. En stor intervjustudie genomfördes med tjänstemän och politiker i de 7 kommunerna. I en studie av Malmö stad undersöktes också hur ekosystem-relaterade begrepp har integrerats i översiktsplaner och utvecklats till ett verktyg i hållbar samhällsplanering. Ett annat delprojekt handlar om miljökonsekvensbedömningar (MKB) och behovet av metodutveckling för att integrera ekosystemtjänst-ansatsen i MKB, och möjligheten att integrera ekosystemtjänster i den sk. RIAM-metoden analyserades. Projektet innehåller också en analys av arbetet med att integrera ekosystemtjänster i kommunernas klimatanpassning, sk. ekosystembaserad klimatanpassning (EbA). Slutligen redovisas en analys av det transdisciplinära arbetssättet inom ECOSIMP-projektet.Resultaten visar att EST-begreppet idag är relativt välkänt i kommunerna och att det finns en övervägande positiv inställning till det och förhoppning att det ska skapa större möjlighet till miljöhänsyn. Förståelsen av begreppet behöver dock fördjupas och distinktionen mellan implicit och explicit användning av EST-begreppet och den relaterade EST-ansatsen förtydligas. Ett antal hinder och möjligheter för att börja använda begreppet och för att uppnå etappmålet 2018 identifierades. Bland annat upplevs innebörden av etappmålet 2018 som oklar, och bara en mindre del av de intervjuade ansåg att etappmålet skulle nås. Betydelsen av att politiker och allmänhet får kännedom och förståelse för EST-begreppet betonades också. Malmö framstår som ett bra exempel på hur långsiktigt arbete för en hållbar stadsutveckling kan skapa förutsättningar att integrera ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Analysen av EbA i kommunerna visade att initiativ relaterade till klimatanpassning och ekosystemtjänster oftast inte är samordnade, men skulle kunna utvecklas i denna riktning genom bättre samordning mellan kommunernas olika enheter och integrering av EBa i den långsiktiga planeringen. Den transdisciplinära analysen visar på värdet av nära samverkan mellan forskning och kommuner kring implementeringen av EST-ansatsen, men också på behovet av politiskt och ekonomiskt stöd för att frigöra tid för kommunerna att delta i sådana projekt.
5.
 • Kløcker Larsen, Rasmus, et al. (författare)
 • Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln
 • 2016
 • Rapport (refereegranskat)abstract
  • Rapporten redovisar resultaten från ett projekt som syftade till att utveckla kunskap och metodik för att beskriva och ta hänsyn till hur kumulativa effekter påverkar renskötseln. En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Däggdjur på land.Rapport från kunskapsprogrammet Vindval.- - -
6.
 • Svenfelt, Åsa, et al. (författare)
 • Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö : - åtgärdsstrategier under olika omvärldsutvecklingar
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom det svenska miljömålsarbetet finns tre åtgärdsstrategier varav Hushållning med mark,vatten och bebyggd miljö (HUM) är en. Denna rapport beskriver det scenarioarbete somgjorts för åtgärdsstrategin. Arbetet har utförts på uppdrag av Naturvårdsverket som har iuppdrag att samordna och utveckla HUM-strategin inom ramen för Fördjupad utvärdering2008 och inför nästa miljömålsproposition. Som en del i detta arbete har fms/KTH fått iuppdrag att genomföra projektet ”HUM-strategier under olika omvärldsutvecklingar” därscenarier använts i syfte att få till stånd ett mer långsiktigt arbete med strategin.Syftet med projektet har varit:· att utarbeta paket av angelägna åtgärder inom åtgärdsstrategi HUM· att utvärdera dessa åtgärdspaket under olika antaganden om omvärldsutveckling· att identifiera områden där åtgärder och styrmedel saknas, särskilt svåra områden samtkonflikter och synergier· att bidra till identifiering av åtgärder med god potential, förslag till modifieringar avåtgärder, samt bedömning av möjligheten att utforma en strategi som leder till att deuppsatta målen nås.Syftet har också varit att tillhandahålla en struktur som kan stimulera de som arbetar medHUM-strategin att tänka brett, och samtidigt strukturerat, kring framtiden istället för attfokusera på en enda utveckling och även att stimulera samarbete mellan involverade aktörer.I projektet har olika scenariotyper använts i olika skeden. Dels prediktiva scenarier som syftar tillatt svara på fråganvad kommer att hända. Dels explorativa scenarier som svarar på frågan vadsomskulle kunna hända. De syftar till att skapa en handlingsberedskap för olika större, mentänkbara, omvärldsutvecklingar. Fyra sådana explorativa omvärldsscenarier, vilka utformadesinom paraplyprojektet, användes i denna studie. De utforskar vad som skulle kunna hända sompåverkar miljömålen. De skiljer sig åt sinsemellan framförallt avseende samhällets acceptans förstyrning och reglering på miljöområdet, samt avseende människors benägenhet till lokalförankring eller rörlighet. Även normativa scenarierna behandlas, de svarar på frågan omhur ettvisst mål kan uppnås. Normativa scenarier används i planeringssammanhang när man strävar efteratt uppnå vissa på förhand uppställda mål.Denna rapport är indelad efter de tre scenariotyperna.Den klart största vikten ligger dock på den andra, explorativa, frågeställningen.I den prediktiva delen har vi lutat oss mot den prediktiva ansats som redan finns etablerad imiljömålsarbetet, då man i de återkommande uppföljningarna söker svar på fråganvadkommer att hända – kommer miljömålen att nås?En sammanställning av dessa bedömningarav möjligheterna att nå de olika miljömålen gjordes som underlag för de kommande stegen idenna rapportDen explorativa delen har genomförts i fyra faser:1. Under den första fasen samlades åtgärdsförslag för att nå miljömålen in, och utifråndessa skapades principbaserade åtgärdslistor.2. I den andra fasen hölls en workshop om åtgärder och omvärldsscenarier förmiljömålsansvariga myndigheter och andra intressenter.3. I den tredje fasen gjordes ett förslag till prioritering av åtgärdslistor för attåstadkomma strategifokuserade åtgärdspaket.4. I den fjärde fasen utvärderades styrmedelspaket framtagna av Naturvårdsverket i fyraexplorativa omvärldsscenarier, samt ett prediktivt scenario som referens.5Resultatet av den explorativa delen visar att det kan bli svårt att uppnå de HUM-relaterademålen i en omvärld som präglas av liten acceptans för regleringar. Strategins arbete för attkomma närmre måluppfyllelse oavsett omvärldsutveckling skulle behöva inriktas på attåstadkomma robusta paket med åtgärder/styrmedel genom att se till att det finns åtgärder somräcker för att målen ska nås även om utvecklingen inte blir som man tänkt sig. Strateginbehöver också arbeta med en diversifiering av de verktyg man föreslår för att åstadkommaåtgärderna så att de blir mer robusta. Generellt föreslås mest administrativa styrmedel ochdärefter i mindre utsträckning ekonomiska styrmedel. Föreslagna åtgärder, eller de åtgärderstrategin väljer att gå vidare med, behöver kompletteras avseende styrmedel som kan fungeraäven utan stark reglering.Den normativa delen omfattar en bedömning av behovet av att arbeta med normativascenarier inom strategin. Enligt de Facto 2006 finns det kunskap om vad som krävs för att nåde HUM-relevanta delarna av målen, även om det samtidigt finns en osäkerhet för att deåtgärder som behövs inte genomförs. Baserat på detta, är det inte självklart att man ska läggakraft på att arbeta med normativa scenarier kopplat till HUM-strategins uppsättning avmiljömål.Under strategins fortsatta arbete skulle det enligt vår bedömning kunna vara värdefullt att desom arbetar med strategin gemensamt skapar en vision eller målbild för vad det är man skaarbeta mot - en gemensam bild av vad det är strategin ska åstadkomma, vad det är manbehöver arbeta med på ett övergripande plan och vad detta innebär.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-6 av 6
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy