SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) ;lar1:(hig)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) > Högskolan i Gävle

 • Resultat 1-10 av 267
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Motsträviga synsätt : Om rörliga bilder som bjuder motstånd : en vänbok till Olle Sjögren
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vad har Ingmar Bergman, Roy Andersson, Nelly Kaplan, Michael Haneke och Todd Haynes gemensamt med filmer som Ronja Rövardotter, Romance, Amélie från Montmartre, Män som hatar kvinnor och tv-serier som South Park och House? I Motsträviga synsätt skriver 15 forskare om olika sorters motstånd i film och tv-serier. Här analyseras samhällskritiska filmskapare, men även motspänstiga rollfigurer och åskådares motreaktioner. Författarna diskuterar hur humor, kroppar och sex kan användas som motvapen. I antologin ges nya perspektiv på folkhemmets upplösning, ungas medieumgänge och film från Asien och Afrika. Här behandlas fenomen som postkolonialism och postpornografi vid sidan av självetnografi och intermedialitet, filmisk endoskopi och medial genomlysning. Dessa texter utmanar vårt filmiska vaneseende med en blandning av kritisk klarsyn och lekfull humor, på samma sätt som filmmediet har använts för att göra motstånd mot överheten. Antologin är en vänbok till Olle Sjögren.  
 •  
2.
 •  
3.
 • Karlsson, Sten O, 1950- (författare)
 • Arbetarfamiljen och det nya hemmet : Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg
 • 1993
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Early on the Liberal Public of the nineteenth century draw attention to thehousing problem of the poor. In Gothenburg model tenments, build by wealthy philantropists, became the normal solution. In 1S89 the first Swedish, scientific and socialhygenic study of the housing problem, were made in Gothenburg. The town planning of Lilienberg 1907-27 provided a new solution: model districts for the lower classes. The housing shortage that emerged during the first World War forced the municiple authoritys to intervene and the workers to form a popular tenements movement which from 1925 began to build on their own. After 1875 the 'County Governor House' had been the dominant type of dwelling in the Gothenburgian labour-districts. In the memories of old workers the tenements were often remembered as rather spatious and enchanting. The every daylife of the workers family was upheld by female "networks of solidarity", a mutual social security system ruled by the superior principle: "you shall always be solidaristic with the working-class". The mores of the working class woman aimed to maintain high hygienic standards, steadiness and respectability: to make decent citizens of her children and husband. In the midwar years the Swedish construction workers treated the challenge of technological rationalization with a militant defense of their craftman-ship and bargaining power at the work-place. The trade-cultural identity (in the eyes of the adversories: the "guild -spirit") was especially strong among the masons, whereas the carpenters were more openminded to new cooperative experiments and new technology. In Gothenburg a former carpenter became one of the most influentialfore-runners of rationalization, hygienism and functionalistic architecture. During the nineteentwenties and thirties "functionalism" became the new ,socialhygienic solution for working-class housing in Sweden. The leading role of the architects and the close connection with the Social-Democrats gave the movement its characteristic look. Behind the 'scientific' approach of the functionalism lay a great deal of remnant socialhygienic moralism. In Gothenburg the implementation of the functionalistic design became a rather unsuccessful compromise and an unpopular alternative to the traditional County Governor House. When the Social-Democrats keynesian "new deal" was to be implemented in 1933 it came to a confrontation with striking construction workers. In January-February an alliance of the labour government, the national trade union association (LO) and the employers forced the construction trade union leaders to sign a very unfavourable agneement which eliminated the workers right to negotiate on technological changes at the sites. During the turbulence that surrrounded the controversy the building labourer and union leader Albin Ström was excluded from his union and his party. The fate of the dissident Strom illustrates the conflicts that emerged whithin Swedens reformistic labour movement during the midwar period between a communitarian form of socialism and a traditional concept of class-struggle. A strong class-spirit, as was the case in Gothenburg, interfered with the new classless welfare-concept of the 'Peoples Home'. Therefore, the popular tribune of class socialism - Albin Ström -had to be put out of action. The years 1933-34 became a decisive breaking point in the struggle between communitarians and class-socialists. The 1934 pamphlet of Alva and Gunnar Myrdal-Crisis in the Population Question-became the manifesto for a new classless and scientific way towardssocial welfare. This book can be seen as a culmination of the social-hygienic project in Sweden; and once again the housing issue was pointed out as the main instrument (the social technology) of forming a New Rational Man and a "normal" Family.
 •  
4.
 • Lundsten, Jonas, et al. (författare)
 • Motives for Participation in Formal Standardisation Processes for Geographic Information : An Empirical Study in Sweden
 • 2017
 • Ingår i: International Journal of Standardization Research (IJSR). - 2470-8542. ; 15:1, s. 16-28
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The purpose of this article is to investigate the personal motives for participation in formalstandardization processes for geographic information. The method involved interviewing membersof technical committees at the Swedish Standards Institute, SIS. The results are that the majority ofthe interviewees are very motivated in their work and they think their participation is well-financedby their organizations allocating them to a technical committee. The main motives are to contributeto development of society and be at the forefront of development. However, this article also showsthat several members participating in this study felt that they do not have sufficient time for workingwith tasks related to their technical committees. Their daily work in their respective organizationsoften has higher priority in relation to standardization work. This contrasts with the organizationalgoals of the participating organizations and may slow down the development of standards and otherpublications due to lack of resources.
 •  
5.
 • Wikman, Sofia, 1971- (författare)
 • Diskriminering i samband med psykisk ohälsa en kunskapsöversikt
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projektet Din Rätt har varit en treårig satsning hos Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, mot diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Den här skriften är en systematisk kunskapssammanställning av ett decenniums rapporter och studier om risker för sådan diskriminering. Några av de samhällsområden som vi går igenom är arbetslivet, vården, psykiatrin, ekonomin och skolan. Vi hoppas att den ska läsas av alla som möter eller tar beslut som påverkar tillvaron för personer med psykisk hälsa, oavsett om det är som handläggare, vårdgivare eller politiker.I kunskapssammanställningen hittas även berättelser från verkligheten och projektets egna kommentarer kring varje samhällsområde. Den avslutas med förslag på åtgärder för att stoppa diskriminering av personer med psykisk ohälsa - något som med gemensamma krafter är fullt möjligt.
 •  
6.
 • Tengberg, A., et al. (författare)
 • Cultural ecosystem services provided by landscapes: Assessment of heritage values and identity
 • 2012
 • Ingår i: Ecosystem Services. - 2212-0416. ; 2, s. 14-26
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper aims to provide a conceptual analysis of cultural ecosystem services and how they are linked to the concepts of landscape, heritage and identity. It discusses how these cultural ecosystem services can be assessed and integrated into spatial and physical planning. The paper presents two case studies to shed light on the assessment process. A case study from Sweden combines an analysis of ecosystem services with methods for documenting cultural heritage values in landscapes. A second case study from the Arafura-Timor Seas combines an analysis of cultural ecosystem services with methods for assessment of priority environmental concerns at the seascape scale.We demonstrate that the methods from cultural heritage conservation provide tools for the analysis of historical values as well as historical drivers of change in landscapes that can add time-depth to more spatially focused ecosystem assessments. We propose that methods for valuation of cultural heritage and identity in landscapes are integrated into assessments of ecosystem services to inform policy making and physical and spatial planning for sustainable management of ecosystems and landscapes. This could also provide an approach for bringing about integrated implementation of conventions and instruments from the environmental and cultural heritage fields, respectively. 
 •  
7.
 • Wikman, Sofia, 1971-, et al. (författare)
 • Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter - en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhet
 • 2017
 • Ingår i: Arbetsliv i omvandling. - Lund : Institutionen för designvetenskaper (LTH). - 1404-8426. ; :2, s. 1-52
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Våld och hot i statliga myndigheter är inte enbart ett arbetsmiljöproblem utan även ett demokratiproblem. Hantering av arbetsrelaterat våld och hot regleras i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsgivaren är ansvarig för det förebyggande arbetet som ska utföras i samarbete med skyddsombud och medarbetare.För att undersöka hur kunskap skapas i säkerhetsarbetet mot hot och våld har vi genomfört en gruppintervju med huvudskyddsombud på ett tiotal statliga myndigheter med krävande klientkontakter. Vi använder två perspektiv hämtade från fältet ”resilience engineering” för att analysera hur arbetsmiljölagen implementeras.Studien visar att det föreligger betydande diskrepanser mellan vad lagen stadgar gällande arbetstagares rätt till input i säkerhetsarbetet, och i vilken utsträckning det sker i praktiken. En välfungerande organisation förutsätter regler och kontroll, men regelstyrning och formalisering måste balanseras mot ett tillvaratagande av medarbetares omdöme och kompetens. Att arbetstagares input saknas innebär att säkerhetsarbetet inte motsvarar arbetsmiljölagens syfte.Styrning som inte tar kontextuell hänsyn till arbetstagare eller klienter medför negativa konsekvenser. Strategier som inte harmonierar med det faktiska arbetet och regler som hämmar kreativitet och anpassning innebär en begränsning - inte bara för de scenarion vi i förebyggande syfte kan föreställa oss, utan också för att vi berövas en källa till tillit, diversitet och innovation.
8.
 • Ahmadi, Fereshteh, et al. (författare)
 • Mångfaldsbarometern tio år av attitydmätningar i Sverige
 • 2015
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Boken är en samling av de flesta texter som har publicerats i samband med Mångfaldsbarometern.I det första kapitlet redogör Fereshteh Ahmadi, Mehrdad Darvishpour och Irving Palm för resultat från Mångfaldsbarometern från 2005 – 2014 och även andra undersökningar. De presenterar också en sociologisk analys av insamlade data under tio år.I det andra kapitlet presenterar Orlando Mella de första årens resultat utifrån ett sociologiskt perspektiv, både teoretiskt och metodologiskt.I det tredje kapitlet förklarar Orlando Mella resultaten av sju års mätningar av attityder till mångfald, av mätningar av attityder mot mångfald och fastställer och tolkar vissa tendenser som stabila profiler.I det fjärde kapitlet fokuseras på mångfalden i arbetslivet. Den svenska välfärden är tydligt relaterad till invandring. Att underlätta för invandrare att få möjlighet till arbete och egen försörjning har ansetts viktigt för deras integrering i samhället. Invånarnas egna erfarenheter av kontakter med personer med utländsk bakgrund visar sig påverka befolkningens attityder liksom kön, ålder och utbildning.I det femte kapitlet behandlas problem kring integration. Mångfaldsbarometern 2009 som kompletterats med ett antal intervjuer visar att en stor andel av befolkningen har positiva erfarenheter av invandrare och menar att de skall ha samma rättigheter och möjligheter som den infödda befolkningen. Studien visar dock att den sociala toleransen har sina gränser och tycks förändras över tid.Kapitlen 6-15 består av de årliga rapporterna av Mångfaldsbarometern. I dessa rapporter hittar man statistik och förklaringar till de olika tabeller och figurer som presenteras. I slutet av boken presenteras en lista över en del viktiga artiklar som skrevs i massmedia om Mångfaldsbarometern.
9.
 •  
10.
 • Asplund, Andreas, et al. (författare)
 • Att läsa och lära på distans! vilka möjligheter ger den nya tekniken?
 • 2000
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Denna skrift är ett delresultat av det IT-projekt vid Högskolan i Gävle (HiG), som arbetat med IT och distansutbildning. Projektet har varit verksamt under 1997-2000 och finansierats av KK-stiftelsen, Länsstyrelsen i Gävleborg, EU (Sociala fonden) samt av HiG. Projektets syfte har varit att, via Internet, driva utvecklingen av distansutbildning framåt. Internetbaserade lösningar för förmedling av digital information öppnar ständigt nya möjligheter för både distansstudenten och den lärare som undervisar på distans. Huvudmålet har varit att tillgängliggöra de nya verktygen för genomförande och distribution av distansundervisning. Vi har haft som delmål att sprida erfarenheter och reflektioner gjorda i projektet. I denna skrift har vi samlat tankar och idéer från lärare och andra engagerade i projektet. Skriften är ett sätt för oss att nå ut till dig som på något sätt kommer, eller har kommit, i kontakt med distansundervisning i någon form. Vi vill på detta sätt dela med oss av vårt arbete. Vår förhoppning är att inspirera Dig, som av olika skäl inte har möjlighet att studera på traditionellt sätt, att studera på distans, och till Dig som undervisar på högskola eller universitet hoppas vi kunna vara en källa till att väcka nya idéer för skapande av en mer flexibel undervisning. Vi har varit många personer som deltagit i projektet på ett eller annat sätt. Många erfarenheter har gjorts och ofta har det legat mycket vilja, iver och entusiasm bakom våra resultat. Utan hänförda projektdeltagare hade inte denna skrift blivit av överhuvudtaget. Jag vill härmed rikta ett stort TACK till alla Er som arbetet i projektet under den här tiden!
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 267
Åtkomst
fritt online (89)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (90)
bokkapitel (66)
konferensbidrag (60)
rapport (15)
recension (9)
bok (7)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (7)
doktorsavhandling (7)
licentiatavhandling (3)
annan publikation (2)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (131)
refereegranskat (115)
populärvet., debatt m.m. (21)
Författare/redaktör
Wikman, Sofia, 1971- ... (25)
Nordlöf, Hasse, (15)
Ljungquist, Sarah, (14)
Andersson, Kristina, ... (12)
Hillman, Karl, 1978- ... (11)
Hussénius, Anita, 19 ... (10)
visa fler...
Lövgren, Karin, 1958 ... (10)
Sjöberg, Stefan, 196 ... (9)
Barthel, Stephan, 19 ... (9)
Sammalisto, Kaisu, (8)
Wijk, Katarina, (8)
Öberg, Peter, 1960-, (7)
Sandén, Björn A., 19 ... (6)
Voronova, Liudmila, ... (6)
Wiitavaara, Birgitta ... (5)
Westerling, Ragnar, (5)
Gullberg, Annica, 19 ... (5)
Wahlström, Helena, (5)
Nilsson, Måns, (4)
Ahmadi, Fereshteh, (4)
Rönnberg, Jerker (4)
Ruth, Jan-Erik (4)
Knez, Igor, (4)
Rudner, Mary, (4)
Magnusson, Thomas, (4)
Turunen, Päivi, (4)
Paasch, Jesper M., 1 ... (4)
Jonasson, Karl, 1978 ... (4)
Hasse, Nordlöf, (4)
Wahlström Henriksson ... (4)
Ahmadi, Fereshteh, 1 ... (3)
Tornstam, Lars, (3)
Danielsson, Anna, (3)
Hussénius, Anita, (3)
Scantlebury, Kathryn ... (3)
Winblad, Ulrika, (3)
Rickne, Annika, (3)
Sörqvist, Patrik, (3)
Hollander, Ernst, (3)
Björklund, Erika, 19 ... (3)
Gallo, Carina, (3)
Holm, Tove, 1973-, (3)
Sammalisto, Kaisu, 1 ... (3)
Holm, Tove, (3)
Rambaree, Komalsingh ... (3)
Lundgren, Moa, (3)
Stenfelt, Stefan, (2)
Mathiassen, Svend Er ... (2)
Lind, Hans, 1950-, (2)
Larsson, Anders, (2)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (35)
Stockholms universitet (18)
Kungliga Tekniska Högskolan (18)
Linköpings universitet (15)
Göteborgs universitet (15)
visa fler...
Umeå universitet (11)
Chalmers tekniska högskola (9)
Lunds universitet (9)
Örebro universitet (8)
Södertörns högskola (5)
Mittuniversitetet (4)
Karolinska Institutet (3)
Högskolan Dalarna (3)
Röda Korsets Högskola (2)
Luleå tekniska universitet (2)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (2)
Mälardalens högskola (1)
Karlstads universitet (1)
Högskolan i Halmstad (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
Högskolan i Jönköping (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (165)
Svenska (99)
Ryska (2)
Tyska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (267)
Teknik (41)
Humaniora (41)
Medicin och hälsovetenskap (24)
Naturvetenskap (19)
Lantbruksvetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy