SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:lu ;lar1:(hkr)"

Sökning: LAR1:lu > Högskolan Kristianstad

 • Resultat 1-10 av 736
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Abrahamsson, Agneta (författare)
 • Addressing smoking during pregnancy : the challenge to start from the woman's view
 • 2004
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Kvinnor känner till att det är riskabelt att röka när de blir gravida. Trots detta så slutar bara omkring hälften i Sverige och var tredje kvinna i många andra länder att röka när de blir gravida. Syftet i den här avhandlingen har varit att studera varför det är så svårt för gravida kvinnor att sluta röka. Problemområdet har studerats med olika utgångspunkter; gravida kvinnor som grupp, utifrån den gravida kvinnans sätt att beskriva sin situation och barnmorskans berättelser om hur hon arbetar. I den första studien erbjöds alla gravida kvinnor, som besökte mödravården inom Simrishamn och Tomelilla kommun, att delta i en kombinerad enkätstudie- och intervjustudie. Studien genomfördes mellan mars 1994 och augusti 1995. Enkäten innehöll frågor om kvinnans och mannens rökvanor, utbildning och sociala förhållanden, hälsa och välbefinnande. Dessutom innehöll enkäten ett antal frågor om känsla av sammanhang; om huruvida kvinnorna upplevde tillvaron som meningsfull, begriplig och om de hade hjälp och stöd till sitt förfogande. De flesta som slutade röka gjorde det i allmänhet så snart de blev medvetna om att de var gravida, medan några till slutade att röka efter det första besöket på mödravården. Rökvanorna förändrades inte nämnvärt senare under graviditeten men en tid efter barnets födelse började omkring hälften av dem som tidigare slutat tidigare att röka igen. De kvinnor som slutade att röka hade i allmänhet en högre utbildningsnivå och oftare en partner som inte rökte. Rökningen betydde mycket för kvinnornas välbefinnande. Å ena sidan användes rökning som en sorts självmedicinering mot symtom på spänning och depression. Å andra sidan innebar ett rökstopp att fler kvinnor blev rastlösa och fick lättare för att gråta. Kvinnor som på det stora hela upplevde en mindre god hälsa slutade med större sannolikhet att röka om de hade en hög känsla av sammanhang. Den första studien väckte frågor om hur kvinnorna själva ser på att sluta röka när de är gravida och hur det kommer sig att vissa lyckas att sluta medan andra inte klarar av det. För att få svar på dessa frågor genomfördes en intervjustudie med 17 kvinnor under eller efter graviditeten. Kvinnornas rökvanor under graviditeten varierade på olika sätt, allt ifrån att ha slutat tidigt i graviditeten och till att ha varit storrökare (eller fortfarande var). Fokus i intervjun, som genomfördes som ett samtal, var att öka förståelsen för hur kvinnorna själva såg på sin situation när de slutat eller försökt att sluta. Intervjun inleddes med att kvinnan ombads att berätta om hur det var att vara rökare och gravid. Alla hade förväntat sig att de skulle sluta röka så snart de blev gravida eftersom de ville ge sitt barn en rökfri start. De som inte lyckades att sluta röka blev besvikna, frustrerade och skämdes för att de fortfarande rökte. Kvinnorna försökte göra situationen begriplig vilket ofta innebar en inre kamp, där de försökte väga samman olika ingredienser i rökningen: egen tidigare erfarenhet av att röka under graviditeten, hörsägen, vetenskapliga fakta om risker, eget välbefinnande av rökning och sociala omständigheter för rökningen. I analysen av intervjuerna framkom fem olika typer av berättelser om att vara gravid och rökare. Eftersom kvinnan själv försökte förstå varför det var så svårt att sluta röka kunde hon växla mellan olika typer av berättelser: * Slutar, men imorgon. Rökningen betraktades som något som egentligen var till ända och skulden kändes därför inte så stor. Kvinnan kände till riskerna med rökning, men de befann sig i bakgrunden av medvetandet och baserades mycket på hörsägen. * Min rökning kan skada barnet. Rökningen upplevdes av kvinnan som något hon hade tappat kontrollen över. Hon var väl medveten om och mycket orolig för att rökningen kunde skada barnet vilket innebar mycket skuldkänslor. * Rökning kan rättfärdigas. Kvinnan hade byggt upp en mur av skäl för fortsatt rökning som innebar att känslan av skuld minskades. På så vis kunde hon själv förstå varför hon fortsatte att röka i den livssituation hon levde i, men också förklara det inför andra. * Rökstopp är självklart under graviditeten. Graviditeten innebar ett tillfälligt avbrott i rökningen. Kvinnan betraktade sig fortfarande som rökare och riskerna med rökning befann sig även här i bakgrunden av kvinnans medvetande. * Rökstopp är att ta kontroll. Kvinnan upplevde att cigaretterna tidigare hade kontrollerat hennes liv. Det centrala var att hon numera hade återtagit kontrollen ifrån cigaretterna, medan kunskap om risker ofta var av underordnad betydelse. Fakta om risker kunde ibland användas för att ytterligare stärka beslutet. Kvinnornas berättelser illustrerade hur de utifrån den livssituation de befann sig i konstruerade kunskap om rökning och försökte förstå varför de fortfarande rökte. De olika ingredienserna i rökning kan förstås som byggstenar som kvinnan försöker passa ihop till en bild av sig själv som en ansvarstagande blivande mamma. Berättelserna kan i en dialog om rökning ses som en resurs i hälsoundervisning i mödravården. De kan användas som redskap för att initiera och stärka en förändring av hur kvinnan tänker om och hanterar rökning. En process som kan leda till ett rökstopp. I samband med att barnmorskorna hjälpte till med att hitta gravida kvinnor med lämplig bakgrund till intervjun väcktes intresset av att studera och beskriva barnmorskors till synes rika och värdefulla erfarenhet av att arbeta med att stödja gravida kvinnor att sluta röka. Därför genomfördes en intervju med 24 barnmorskor med olika intresse och erfarenhet av att arbeta med personcentrerad hälsoundervisning, exempelvis motiverande samtal. En del hade ingen utbildning alls i metoden, medan andra hade genomgått en omfattande utbildning. Intervjuerna inleddes med att barnmorskan ombads att berätta om ett vanligt möte med en gravid kvinna som röker. Avsikten med intervjun var att öka förståelsen för olika sätt att försöka förmå gravida kvinnor att sluta röka. Intervjun inleddes med en övergripande fråga där barnmorskan ombads att berätta om hur hon brukade arbeta med rökning. I analysen av intervjuerna framkom olika typer av berättelser av hur barnmorskorna presenterade sitt sätt att arbeta med gravida kvinnor som röker: * Undvikande. Att ge information och råd om rökning riskerade att fördärva en god relation och därför undvek man att göra mer än att fylla i de obligatoriska uppgifterna i journalen. * Informerande. Att ge information och råd om rökning sågs som viktigt för att ge kvinnan anledning att försöka sluta röka. Den information som kvinnorna fick förväntades förändra hennes inställning till att röka och att hon skulle sluta. * Vän-skapande. Kvinnans oro och omsorg om barnet togs för given. En god relation var grunden för att kunna stärka henne till att klara av att sluta röka. Ändå fortsatte man, om än tveksamt, att pliktskyldigt informera om rökningen. * Samarbetande. Kvinnans oro och omsorg om barnet togs även här för given som utgångspunkt för en dialog om rökningen där hennes egna tankar på rökstopp gavs möjlighet att växa. Information gavs aldrig utan samtycke ifrån kvinnan och hon ansågs ha rätt till att få stöd. Barnmorskornas berättelser visade på olika steg i en utveckling från att informera om riskerna med att röka till att ha fokus på kvinnans behov av att själv hitta en väg ut ifrån att vara rökare och gravid. Resultatet av analysen tyder på att det inom varje barnmorska finns två inre stämmor. Den ena stämman säger att man ska underlätta för kvinnan genom att utgå ifrån hennes livsvärld, skapa en god relation och att hennes egna tankar på att sluta röka behöver förstärkas. Den andra stämman säger att man är en medicinsk expert som vet vad som är bäst för barnet och mamman, och en barnmorska är skyldig att förmedla kunskap om risker och på så sätt försöka förmå kvinnan att sluta röka. En dialog som utgår ifrån kvinnans sätt att se på rökning föreslås här som ett bra sätt att stödja gravida kvinnor till att sluta röka. Det är i enlighet med berättelsen – Samarbetande. En förutsättning för att nå dit är att barnmorskan uppnår en mer stadigvarande förändring i hur hon ser på och tar sig an problematiken med att vara rökare och gravid. Barnmorskan behöver distansera sig till traditionen av att agera som en medicinsk expert. Det vill säga en som talar om för kvinnan vad som är bäst, till att i stället på ett konsekvent sätt stödja kvinnans egen kraft och möjlighet till utveckling mot ett rökstopp. Till det krävs att barnmorskan tror på kvinnans vilja till att ge barnet en rökfri start.
 •  
2.
 • Abrahamsson, Agneta, 1951-, et al. (författare)
 • Making sense of the challenge of smoking cessation during pregnancy a phenomenographic approach.
 • 2005
 • Ingår i: Health Education Research. - 0268-1153. ; 20:3, s. 367-378
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In general, most women are familiar with the need to stop smoking when they are pregnant. In spite of this, many women find it difficult to stop. Using a phenomenographic approach, this study explored Swedish pregnant and post-pregnant women's ways of making sense of smoking during pregnancy. A total of 17 women who either smoked throughout pregnancy or stopped smoking during pregnancy were interviewed. Five different story types of how they are making sense of smoking during pregnancy were identified: smoking can be justified; will stop later; my smoking might hurt the baby; smoking is just given up; smoking must be taken charge of. Based on the study it is argued that the approach used in health education in relation to smoking cessation in antenatal care needs to move from information transfer and advice-giving to the creation of a dialogue. The starting point should be the woman's knowledge, concerns, rationalizations and prejudices. A model is suggested in which a woman may move in a space on three axes depending on life encounters, dialogue and reflections on meaning. The goal in health education would be to encourage movement along three axes: 'increase of self-efficacy towards control', 'increase awareness by reflection on meaning of the smoking issue' and 'avoidance of defense of the smoking behavior'.
3.
 • Abrahamsson, Agneta, 1951-, et al. (författare)
 • Some lessons from Swedish midwives' experiences of approaching women smokers in antenatal care
 • 2005
 • Ingår i: Midwifery. - 0266-6138. ; 21:4, s. 335-345
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • OBJECTIVE: to describe the qualitatively different ways in which midwives make sense of how to approach women smokers. DESIGN, SETTING AND PARTICIPANTS: a more person-centred national project 'Smoke-free pregnancy' has been in progress in Sweden since 1992. Using a phenomenographic approach, 24 midwives who have been regularly working in antenatal care were interviewed about addressing smoking during pregnancy. FINDINGS: four different story types of how the midwives made sense of their experiences in addressing smoking in pregnancy were identified: 'avoiding', 'informing', 'friend-making', 'co-operating'. KEY CONCLUSION: the midwives' story types about how they approached women who smoke illustrated the difficulties of changing from being an expert who gives information and advice to being an expert on how to enable a woman in finding out why she smoked and how to stop smoking. IMPLICATIONS FOR PRACTICE: health education about smoking that is built on co-operation and dialogue was seen by the midwives as a productive way of working. The starting point should be the lay perspective of a woman, which means that her thoughts about smoking cessation are given the space to grow while she talks.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • af Sandeberg, Margareta, et al. (författare)
 • Psychometric properties of the DISABKIDS Chronic Generic Module (DCGM-37) when used in children undergoing treatment for cancer
 • 2010
 • Ingår i: Health and Quality of Life Outcomes. - BioMed Central. - 1477-7525. ; 8
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: The aim was to evaluate data quality and psychometric properties of an instrument for measurement of health-related quality of life: DISABKIDS Chronic Generic Module (DCGM-37) used in school-aged children with cancer. Methods: All school-children diagnosed with cancer in Sweden during a two-and-a-half year period were invited to participate in the study. Analysis was performed on combined data from two assessments, two and-a-half and five months after start of cancer treatment (n = 170). The instrument was examined with respect to feasibility, data quality, reliability and construct and criterion-based validity. Results: Missing items per dimension ranged from 0 to 5.3 percent, with a majority below three percent. Cronbach's alpha values exceeded 0.70 for all dimensions. There was support for the suggested groupings of items into dimensions for all but six of the 36 items of the DCGM-37 included in this study. The instrument discriminated satisfactorily between diagnoses reflecting treatment burden. Conclusions: The results indicate satisfactory data quality and reliability of the DCGM-37 when used in children undergoing treatment for cancer. Evaluation of construct validity showed generally acceptable results, although not entirely supporting the suggested dimensionality. Continued psychometric evaluation in a larger sample of children during and after treatment for cancer is recommended.
7.
 • Ahlner Malmström, Elisabet, 1948- (författare)
 • En analys av sexåringars bildspråk: bilder av skolan
 • 1998
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Interaction, communication and signification are fundamental to the human world. How do children use codes in their drawings, as in-struments of processing information, representing reality? I find use-ful tools in theories that focus upon the semiotic play, thought and language. The object of my study has been to analyze and describe children´s pictorial sign vehicle, in order to find the relationship between ex-pression (how) and content (what) in the child´s pictorial strategy of relating to future starting school This study focus upon differentiation in children´s drawings and the relation between the pictorial vehicle and what it represents. The idea is to broaden the understanding of how the child graphically constructs from experience and how pictorial and verbal language are used in this process. Pictures and comments constitute my dataprocessing. I have been focusing upon solutions used to mediate and convey a personal opini-on, normative and expressive. This analysis is supposed to broaden knowledge about children´s intuitive competence in using pictorial grammatical rules. Another object of my study is to reflect upon drawing, as a strategy of communication and education. I approach my area of research from a field embracing the individual child and its orientation to pictorial signs in society. The perspective is based on how we conceptualize pictorial signs and thought all seen in a social context. The problem is approached from a pedagogic basis, but incorporating the insights of other scientific disciplines, such as psychology and pictorial semiotics.
 •  
8.
 • Aili, Carola, 1963-, et al. (författare)
 • Dual learning – a challenge for higher education in the new landscape of governance
 • 2015
 • Ingår i: Tertiary Education and Management. - 1358-3883. ; 21:4, s. 277-292
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In many countries, practice-oriented programmes have been recast as university programmes, fuelling debate on the purpose of higher education. We highlight two ways of talking about the challenges for higher education we think are already familiar to readers. We label them ?political-worry discourse? and ?academic-worry discourse?. We argue for a third position that gives due recognition to the turn in governance. Professional work today is performed in a new landscape where maintaining the conditions for autonomy and discretionary work is more important than ever. This has implications for the pedagogic focus of higher education institutions. The proposed ?dual learning? concept addresses this challenge through educating students about governance and allowing students to position themselves in relation to the governance of their professions. By discussing governance, we contribute to a previously neglected field and support the position that higher education may indeed be the best place to provide professional education.
 •  
9.
 • Aili, Carola, et al. (författare)
 • Preparing higher education students for the new landscape of governance
 • 2016
 • Ingår i: Tertiary Education and Management. - Routledge. - 1358-3883. ; 22:3, s. 249-265
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Studies have demonstrated that neoliberal governance dismantles professionals? will to critique, counteracting efforts to improve quality by preventing professionals in all sectors of the labour market from grounding work in their professional convictions. Managing attempts at governance has therefore become an important professional competence. This paper investigates how higher education prepares students for work under neoliberal forms of control. How are they trained to analyse and describe the effects of governance and prepared to work with the standards, manuals and documentation that influence quality in their lines of work? ?Interruptive focus group conversations? were performed with students from various professional programmes at a Swedish university. Student reasoning about governance is explored using theories of governance and subjectification. The results demonstrate that students are aware of the ways in which their professions are governed, the need to conduct discretionary work, but do not have skills to deal with governance critically. This latitude for pedagogical intervention is underutilized.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 736
Åtkomst
fritt online (271)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (556)
doktorsavhandling (64)
konferensbidrag (42)
bokkapitel (29)
bok (17)
rapport (17)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (10)
forskningsöversikt (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (599)
övrigt vetenskapligt (119)
populärvet., debatt m.m. (18)
Författare/redaktör
Hagell, Peter, (89)
Rahm Hallberg, Ingal ... (56)
Edberg, Anna-Karin, ... (54)
Halldén, Christer, 1 ... (37)
Johansson, Victoria, ... (36)
Vaziri-Sani, Fariba, (28)
visa fler...
Westergren, Albert, ... (27)
Jakobsson, Ulf, (25)
Jönsson, Peter, (22)
Hallden, C. (18)
Wengelin, Åsa (17)
Håkansson, Andreas, (17)
Garmy, Pernilla, 197 ... (16)
Hallberg, Ingalill R (15)
Lernmark, Åke, (14)
Jönsson, K. Ingemar, ... (14)
Hallberg, Ingalill R ... (14)
Johansson, Roger, (13)
Sjödahl Hammarlund, ... (13)
Lernmark, Ake, (13)
Säll, Torbjörn, (13)
Sall, T (13)
Johansson, Mikael, (12)
Innings, Fredrik, (12)
Jönsson, Ingemar, (12)
Nilsson, Maria H, (12)
Ejlertsson, Göran, 1 ... (11)
Berg, Agneta, 1950-, (11)
Mathiasson, Lennart, (11)
Hagell, Peter, 1966- ... (11)
Hansson, Oskar (10)
Westergren, Albert, (10)
Bengtsson Tops, Anit ... (10)
Olsen, Björn, (9)
Nilsson, Maria, (9)
Bergenståhl, Björn, (9)
Lindvall, O (9)
Edberg, Anna-Karin, (9)
Waldenström, Jonas, (9)
Gunnarsson, Gunnar, ... (9)
Latorre-Margalef, Ne ... (9)
Halldén, Christer, (9)
Odin, P, (9)
Blomqvist, Kerstin, ... (9)
Säll, T (9)
Mårtensson, Lennart, ... (9)
Österberg, Kai, (9)
Lind-Halldén, Christ ... (9)
Lind-Hallden, C (9)
Ulander, Kerstin, 19 ... (8)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (736)
Malmö universitet (36)
Karolinska Institutet (36)
Linnéuniversitetet (28)
Göteborgs universitet (25)
visa fler...
Uppsala universitet (25)
Linköpings universitet (15)
Blekinge Tekniska Högskola (14)
Umeå universitet (14)
Sveriges Lantbruksuniversitet (13)
Högskolan i Jönköping (10)
Stockholms universitet (10)
Högskolan i Halmstad (8)
RISE (5)
Högskolan i Borås (5)
Högskolan Väst (4)
Gymnastik- och idrottshögskolan (4)
Mälardalens högskola (2)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Chalmers tekniska högskola (2)
Luleå tekniska universitet (1)
Södertörns högskola (1)
Sophiahemmet Högskola (1)
Högskolan i Skövde (1)
Naturvårdsverket (1)
Röda Korsets Högskola (1)
Mittuniversitetet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (628)
Svenska (108)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (444)
Samhällsvetenskap (233)
Naturvetenskap (98)
Humaniora (75)
Teknik (38)
Lantbruksvetenskap (13)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy